ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication) สำหรับประชาชน
เข้าสู่ระบบโดย
เกี่ยวกับระบบ
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางฯ (e-Authentication Service) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียว นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) ผ่านระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Portal) อีกด้วย
Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่....