e-Services ของหน่วยงานนำร่อง
ปัจจุบันได้มีบริการ (e-Services) ของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมนำร่องการให้บริการโดย Authentication ผ่าน Openid EGA แล้วทั้งหมด  42  ระบบ จาก yyy หน่วยงานดังนี้

Service ของสำนักรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์
Services ของหน่วยงานนำร่อง ฯ
1. ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร
http://tp.bangkok.go.th/SSOLogin
หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งาน)
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ติดต่อ : -
เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ตลอดเวลา และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพาณิชย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ จัดทำระเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ประกอบการได้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพาณิชย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมสนับสนุนด้านธุรกิจของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการการทำงานและการให้บริการของสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ให้มีการทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. บริการยื่นขอจดทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวและบริการข้อมูลทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต
http://123.242.133.66/SSOLogin
หน่วยงาน : กรมการท่องเที่ยว
กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ติดต่อ : -
เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการยื่นขอจดทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวและบริการข้อมูลทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต การขอเปลี่ยนแปลงหรือการจดทะเบียนยกเลิกการให้บริการแหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพและการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและอ้างอิงวิธีการประเมินจากคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 ประเภท รวมถึงการจัดทำทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจดทะเบียนในรูปแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถตรวจสอบการมีตัวตนขององค์กรหรือผู้ประกอบการได้ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจดทะเบียนไว้ ซึ่งจะทำให้รับทราบสถานะของแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ส่งผลถึงการติดตาม ประเมิน และรักษาระดับคุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
http://humanrights.ago.go.th/SSOLogin/
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการสูงสุด
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ติดต่อ : -
สำนักงานอัยการสูงสุดพัฒนาระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลกฎหมายคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชนชน เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้ - ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต - พัฒนาระบบสำรองข้อมูล (Backup System)
4. ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุน กรอ.
http://www.gotouni.mua.go.th/SSOLogin.php
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อ : -
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษา และพิจารณาการกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานี้ ให้บริการในด้านต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย การสืบค้นหลักสูตรและค่าเล่าเรียน สืบค้นคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สืบค้นการรับรอง/รับทราบหลักสูตร คำนวณประมาณการภาระหนี้ บริการชุมชนออนไลน์ และบริการตรวจสอบข้อมูลภาวะหนี้
5. บริการรับแจ้งและให้ความรู้กับประชาชนเรื่องโรคระบาดสัตว์
http://www.adreport.dld.go.th/adrs/SSOLogin.jsp
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อ : -
เป็นการให้บริการประชาชนที่พบเห็นสัตว์เจ็บ ป่วย ล้มตาย หรือสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการระบาดของโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สามารถแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบและเข้าไปตรวจสอบ ควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคได้ทันท่วงที และเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องโรคระบาดสัตว์ โดยช่องทางการแจ้งและการศึกษาหาความรู้ของประชาชนนั้น สามารถทำได้ทั้งทางโทรศัพท์ E-mail และ Internet (Web Application) ของกรมปศุสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถระบุจุดและดูพื้นที่ที่เกิดการระบาด และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดได้บนแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้
123456789